Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden sinds 10 december 2021

Ik ben: Maud Verschaffel, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Cederstraat 1 en ondernemingsnummer 0772.960.831

U kan mij bereiken via het e-mailadres: maudverschaffel@outlook.com

Artikel 1 – Wijzigen of beëindiging van de overeenkomst

1.1.  De duurtijd is steeds afhankelijk van het gekozen traject/product. De Dienstverlener zal steeds op voorhand meedelen hoe lang het traject zal duren. VIVE LA FOOD – traject 6 consultaties. Deze informatie wordt ook steeds beschikbaar gesteld via onze website.

De overeenkomst kan in principe niet vroegtijdig worden stopgezet. Het aangekochte traject kent een looptijd zoals vermeld bij de aankoop en zoals opgenomen in de bijzondere voorwaarden. Bij aanschaf van het traject ga jij, als Klant, ermee akkoord dat het gehele traject dient te worden betaald, ook wanneer jij, als Klant, gedurende het traject tot annulering wenst over te gaan.

Wanneer jij, als Klant, ervoor opteert om het traject te annuleren, heb je geen enkel recht op enige terugbetaling.

1.2. Wij, als Dienstverlener, zijn gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als jij, als Klant, niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Wij, als Dienstverlener, kunnen maar onze diensten naar behoren uitoefenen wanneer jij, als Klant, aan jouw contractuele verplichtingen voldoet.

Artikel 2 – Aansprakelijkheid

Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting.

Wij, als Dienstverlener, hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze overeenkomst. Wij, als Dienstverlener, hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.

Wij, als Dienstverlener, sluiten elke aansprakelijkheid ten opzichte van onze klanten of iedere derde persoon uit, met uitzondering van onze mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van onze klanten voor opzet of grove schuld.

Jij, als Klant, bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en jouw persoonlijke bezittingen. 

Het volgen van een traject, van cursusonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook is geheel op eigen risico van jou, als Klant.

Wij, als Dienstverlener, beperken elke aansprakelijkheid tot datgene dat onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt.

Artikel 3Afspraken

3.1. Jij, als Klant, moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan ons melden. Indien jij, als Klant, deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal een kost van 20 euro worden aangerekend. Bij een no show zonder verwittiging, wordt de kostprijs van de gemiste consultatie aangerekend. Jij, als Klant, mag slechts een volgende afspraak maken, indien dit bedrag vereffend is.

3.2. Indien jij, als  Klant, meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd op de afspraak opdaagt, mogen wij de verloren tijd inkorten op de consultatie en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. 

3.3. Wij zelf moeten verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan jou, als Klant, melden.